TTgoK

Tampereen Teekkarien go-Kerho

TTgoK:n säännöt

1.

Yhdistyksen nimi on Tampereen Teekkarien go-Kerho, lyhennettynä TTgoK. Näissä säännöissä siitä käytetään nimeä kerho. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki ja kerho on Tampereen Teknillisen Yliopiston Ylioppilaskunnan (TTYY) alayhdistys.

Kerhon kieli on suomi.

2.

Kerhon tarkoituksena on go-pelin tunnetuksi tekeminen, sekä peliharrastuksen kehittäminen TTY:ssa.

3.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho voi:

4.

Kerhon jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, vanhat jäsenet ja kunniajäsenet. Kerhon varsinaisena jäsenenä voi olla henkilö, joka on TTYY:n varsinainen jäsen. Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet kerhon varsinaiset jäsenet.

Kerhon varsinainen jäsen muuttuu vanhaksi jäseneksi suoritettuaan TTY:ssa korkeakoulututkinnon. Vanhaksi jäseneksi muuttuvan on suoritettava kaikki erääntyneet maksut kerholle, ja luovutettava kerholle kuuluva omaisuus. Vanhaksi jäseneksi voi hallitus kutsua myös kerhon toiminnasta kiinnostuneen TTYY:n entisen jäsenen, TTY:n luennoitsijan tai muuten ansioituneen henkilön. Vanhalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kerhon kokouksissa.

Kerhon kunniajäseneksi voi kerhon kokous kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Kunniajäsenellä on kerhon kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kerho pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

5.

Kerhon jäsenillä on oikeus erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon hallitukselle tai suullisesti kerhon kokoukselle.

Kerhon jäsen voidaan erottaa kerhosta, mikäli kerhon hallitus päättää asiasta yksimielisesti, ja kerhon kokous hyväksyy päätöksen vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

6.

Kerhon varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kerholle jäsenmaksun. Kerhon jäsenmaksu on ainais- tai vuosijäsenmaksu, joiden suuruuden kerhon vuosikokous määrää. Lisäksi kerhon kokous voi määrätä kerhon jäsenyydelle muita velvoitteita, kuten esim. työtä kerhon päämäärien edistämiseksi.

7.

Kerhon kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous sekä kerhon ylimääräiset kokoukset. Kerhon kokoukset järjestetään Tampereella, poikkeuksellisesta kokouspaikasta päätetään erikseen.

Kerhon vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa, kuitenkin viimeistään 25. helmikuuta, jolloin käsitellään ainakin seuraavat asiat:

Kerhon vaalikokous pidetään marras-joulukuussa, kuitenkin viimeistään 15. joulukuuta, jolloin käsitellään ainakin seuraavat asiat:

Kerhon vaalikokous valitsee hallituksen muodostajan, jonka tehtävänä on esittää hallituksen kokoonpano. Tämän jälkeen kerhon kokous joko hyväksyy tai hylkää esitetyn hallituksen.

Kerhon puheenjohtaja ja hallitus tulee ensisijaisesti valita siten, että ko. luottamustehtäviin valitaan korkeimmalle luokiteltuja kerhon varsinaisia jäseniä, mikäli he eivät ole esteellisiä tehtäviin.

Kerhon ylimääräinen kokous pidetään, kun kerhon kokous tai hallitus niin päättää. Hallituksen on myös kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään viisi (5) kerhon äänioikeutettua jäsentä tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokous tulee tällöin järjestää kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kerhon kokouksen kutsuu koolle kerhon hallitus. Kokouskutsu on jätettävä viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta sekä TTY:n konetalon pääilmoitustaululle että kerhon ilmoitustaululle.

Kerhon kokous on päätösvaltainen, mikäli se on sääntöjen mukaisesti kokoon kutsuttu ja läsnä on vähintään kolmasosa (1/3) kerhon varsinaisista jäsenistä tai kymmenen (10) kerhon varsinaista jäsentä, sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kerhon kokouksessa tehty päätös voidaan purkaa saman toimikauden aikana vain, jos kerho kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa niin päättää. Päätöksen purkaminen on ilmoitettava kokouskutsussa.

Kerhon kokouksien pöytäkirjat tarkastavat kokouksessa valitut kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla kerhon varsinaisia jäseniä. Tarkastuksen tulee tapahtua neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa kokouksesta.

8.

Kerhon asioita hoitaa hallitus, jonka kerhon kokous valitsee. Hallituksen tehtäviin kuuluu:

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen kokouksen kutsuu koolle kerhon puheenjohtaja ja hänen ollessaan esteellisenä varapuheenjohtaja.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä ja heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kutsu kokoukseen tulee toimittaa kaikille hallituksen jäsenille viimeistään kokousta edeltävänä päivänä, ellei hallitus toisin päätä.

Kerhon hallitus tai kokous voi asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös kerhon ulkopuolisia henkilöitä. Hallitus ja kerhon kokoukset voivat antaa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

9.

Kerhon toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kerhon taloudenhoitoa valvovat vaalikokouksen valitsemat tilintarkastajat, joille rahastonhoitajan tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat tarkastettaviksi viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajilla on oikeus halutessaan muulloinkin tutustua kerhon kirjanpitoon ja toimintaan.

10.

Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja, hänen estettynä ollessaan varapuheenjohtaja, yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi oikeuttaa yksittäisen kerhon jäsenen kirjoittamaan kerhon nimen hallituksen määräämässä tarkoituksessa.

11.

Kerhon tunnuksena jäsenillä on oikeus käyttää kerhomerkkiä. Merkin hyväksyy kerhon kokous kerhon hallituksen esityksestä.

12.

Ellei säännöissä toisin mainita, tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Milloin vaaleissa on valittavana yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.

Valtakirjalla ei saa äänestää.

13.

Valitusoikeus on jokaisella kerhon varsinaisella jäsenellä kerhon kokouksien tai hallituksen päätöksistä, jos ne on tehty laista, asetuksesta, kerhon säännöista tai muista kerhoa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä, menevät toimielimen toimivaltaa ulommaksi tai ovat muuten lain, asetuksen, kerhon sääntöjen tai sitä koskevien sääntöjen vastainen. Valitus ylioppilaskunnan hallitukselle ja ilmoitus valituksesta kerhon hallitukselle on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa päätöksen vahvistamisesta. Toimenpiteestä, joka koskee asian valmistelua tai toimeenpanoa, ei voi valittaa.

14.

Kerhon purkaminen on päätettävä kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidettävässä kerhon kokouksessa, kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

Kerhon toiminta katsotaan purkautuneeksi, mikäli kahden (2) peräkkäisen kalenterivuoden aikana ei ole ollut kerhon kokouksia, tai jos kerho on siitä päättänyt sääntöjen 14. pykälän 1 momentin mukaan. Kerhon purkautuessa siirtyy kerholle kuuluva omaisuus ja varat TTYY:lle käytettäväksi teekkarikulttuurin tukemiseen.

15.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosehdotus on hyväksytty kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kymmenen (10) vuorokauden väliajoin pidettävässä kerhon kokouksessa, kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä luettuna äänestyksessä annetuista äänistä.

16.

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan yhdistyslakia ja soveltuvin osin TTYY:n säännöstöä.

17.

Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun ylioppilaskunnan edustajisto on sen vahvistanut.

Sisäiset linkit

Uutiset

Tulevat tapahtumat

Linkit muualle

Sivuston ylläpito

antti.tarvainen@tut.fi

Muutettu viimeksi

25.8.2004